Republic of BulgariaMunicipality Administration Stara Zagora
Категоризиране на заведения за хранене и развлечение
І. Наименование на административната услуга

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Издава се на лица - собственици/наематели на средства за подслон и места за настаняване в Община Стара Загора.

ІІ. Правно основание
 • Чл.12, т.4, чл.128 от Закона за туризма (ЗТ)
 • Чл.2, ал.1, т.3 и ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма
 • Закон за електронното управление (ЗЕУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
 • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата настаняване и заведенията за хранене и развлечения
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за административното обслужване
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община Стара Загора
ІІІ. Характеристика
    Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез универсален електронен подпис (УЕП). При успешна регистрация, задълженото /упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:
 • срока на валидност на УЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга
 • срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване

ІV. Процедура
1. Компетентен орган
   Компетентен да определя категорията на заведенията за хранене и развлечение по ЗТ е кмета на общината или оправомощено от него лице.
2. Заявител
   Заявител е всяко лице, притежаващо УЕП и желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление. Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за УЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Искането се подава от лицата, собственици или наематели на заведения за хранене и развлечение. Когато става въпрос за юридическо лице искането се подава от неговия представител.
3. Необходими документи
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от Община Стара Загора
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за определяне на категорията
 • ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация
 • СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица
 • ФОРМУЛЯР за определяне на категорията
 • декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
 • копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ за самоличност на заявителя - копие
 • Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице
   Към допълнителни документи: приложете или впишете друга полезна информация.
   Изисквания към документите:
 • Документите да са изготвени във формат текст MS Word (*.doc), електронна таблица MS Excel (*.xls), Adobe Acrobat (*.pdf), MS Outlook/Outlook Express (*.msg) и изображения (JPEG)
 • Уникален идентификатор (ЕГН, ЕНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ)
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция
 • Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния продукт или други софтуерни продукти, предназначени за подписване на електронни документи
 • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси
4. Такса и срок
   Съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат по закона за туризма се заплащат такси:
 • до 20 места за сядане - 110 лева;
 • от 21 до 50 места за сядане - 250 лева;
 • от 51 до 150 места за сядане - 800 лева;
 • от 151 до 300 места за сядане - 1500 лева;
 • над 300 места за сядане - 2000 лева.
   При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 2, ал. 1, т. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма).
   Срок за изпълнение на услугата – 60 дни от подаване на заявлението.
   Към документ за платена такса: приложете сканирано копие на вносна бележка за платена такса, ако плащането е по електронен път да се опише дата и Банка.
 • Банкова сметка: BG62UNCR 70008422236384, Банков код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк
 • ВИД НА ПЛАЩАНЕ 448090

   Отговорно лице за изпълнение на услугата – Кметът на общината.

5. Начини за подаване на електронни документи
 • Чрез Интернет страницата http://www.starazagora.bg/
  (меню 'Електронни услуги')
 • Чрез официалната електронна поща: sz@starazagora.bg
 • Чрез преносими външни носители – дискета (1,44 МВ FDD) или CD (R, R/W) да се изпращат или доставят на адреса на общината – гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107
6. Вътрешен ход на административната услуга
 • Заявителят /задълженото лице, притежаващ УЕП, подава заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от общината в електронен вид по някой от горепосочените начини. В случай на подаване на документи on-line е необходимо всеки потребител да се регистрира на интернет страницата на общината за използване на е-услуги, да попълни избрания е-формуляр и да заплати съответната такса
 • Служителят от ЦУИГ приема електронните документи и прави проверка за валидността на попълнените данни и сертификата на потребителя. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в информационната система за документооборот с входящ номер и дата на регистрация на преписката
 • Когато се установят несъответствия между подадените и наличните данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 7 дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение"
 • При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заявлението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението
 • След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на ЦУИГ и то получава статус "прието".
 • Лицето получава автоматично потвърждение за получен валиден електронен документ, съдържащ входящия номер
 • Кметът или упълномощено от него лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им. Резолюцията се поставя върху документа и определя отговорното лице и срока за изпълнение на услугата
 • Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ
 • Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
 • Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в ЦУИГ, освен ако друго не е регламентирано със закон
   В случай на подаване на заявления с УЕП от упълномощено лице е необходимо:
 • попълване от упълномощеното лице на данните на заявителя в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма
 • потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице)
 • представяне в общината на актовете за упълномощаване
7. Ред за обжалване при отказ
   Отказът да бъде извършена категоризация на туристически обекти може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал дубликата, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.
8. Резултат
   В резултат, туристическите обекти по чл.3, ал.3 от Закона за туризма получават удостоверение за категоризация, което е безсрочно.

За да подадете успешно Вашата Заявка за административна услуга чрез нашата интернет страница е необходимо да спазвате следните правила:

1. Да попълните лично необходимата електронна форма, за съответната е-услуга.
2. В случай на искане от друго лице да приложите като документ сканирано копие от пълномощно за представяне на съответното лице чрез Вашият Универсален електронен подпис (УЕП).
3. Полетата в електронната форма (бланка) на конкретната е-услуга да са попълнени на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
4. Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета).
5. В полето "Документи" приложете необходимите документи към съответната е-услуга.
6. В случай, че се изисква заплащане на избраната от Вас е-услуга, да заплатите съответната сума за извършването й, и да прикачите (приложите) към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане или вносна бележка. Плащането се извършва по банков път, като дължимата сума в лева, банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в секцията "Описание на услугата".
7. Документите, които ще прилагате могат да бъдат текст или електронна таблица във формат на Microsoft Office или PDF, както и четими, разбираеми сканирани изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер не по-големи от 2 МВ всеки един от тях.
8. Документите да не съдържат криптиран текст.
9. Документите да съдържат текст, изцяло написан на български език и кирилица.
10. Файлът/файловете, който/които прилагате към електронната форма да не е/са заразен/и с вируси.
11. В електронната форма на избраната от Вас е-услуга да е посочен валиден електронен адрес (e-mail) и телефон за кореспонденция, на които при евентуални проблеми наш служител ще се свърже с Вас.
12. Електронната форма да е подписана с валиден Универсален електронен подпис (УЕП).
Service Provider: Община Стара Загора , UIC/BULSTAT 000818022
Заявление
за категоризиране на заведения за хранене и развлечение


Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра: Електронен адрес:

Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:

Област:
select
Община: Населено място:
Пощенски код: Адрес:
Телефонен номер: Факс номер:

Начин на получаване:
select

Категория на туристически обект:
select
Вид на обекта за хранене и развлечение:
select
Наименование на туристически обект:
Адрес на туристически обект
Област:
select
Община:
Населено място:
Жилищен комплекс/квартал:
Улица/булевард/площад:
Пореден номер в улицата, булеварда или площада:
Номер на блок:
Вход в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Етаж в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Апартамент в описание на адреса на управление на юридическо лице, клон на чуждестранно юридическо лице или едноличен търговец:
Телефонни номера на туристически обект
Общ брой места за сядане в обект за хранене и развлечение:

Документи: