Republic of BulgariaMunicipality Administration Stara Zagora
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
І. Наименование на административната услуга

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ІІ. Правно основание
 • Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
 • Заповед № 10 от 10 януари 2001 г. на министъра на финансите
 • Закон за електронното управление (ЗЕУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Устройствен правилник на община Стара Загора
 • Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Стара Загора
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община Стара Загора
ІІІ. Характеристика
    Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез универсален електронен подпис (УЕП). При успешна регистрация, задълженото /упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:
 • срока на валидност на УЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга
 • срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване
   Заявителят прави кратко описание на проблеми, които да бъдат приети като вид информация. Каква информация искате да получите. Можете описателно да посочите какво точно Ви интересува.Можете да посочите и точно документите, от които се интересувате, ако знаете техния номер, дата на издаване и характер. Можете да ги опишете и само по това, което знаете за тях - напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да знаете подробности за документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира.
ІV. Процедура
1. Компетентен орган
   Компетентен орган да извърши настоящата услуга е кмета на общината или оправомощено от него лице.
2. Заявител
   Заявител е всяко лице, притежаващо УЕП и желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление. Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за УЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава лично от заинтересованото лице.
3. Необходими документи
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от Община Стара Загора
 • Документ за самоличност на заявителя
 • Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице
   Към документи: приложете или впишете друга полезна информация..
   Изисквания към документите:
 • Документите да са изготвени във формат текст MS Word (*.doc), електронна таблица MS Excel (*.xls), Adobe Acrobat (*.pdf), MS Outlook/Outlook Express (*.msg) и изображения (JPEG)
 • Уникален идентификатор (ЕГН, ЕНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ)
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция
 • Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния продукт или други софтуерни продукти, предназначени за подписване на електронни документи
 • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси
4. Такса и срок
   В съотвествие с изискванията на чл. 20 ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен, но разходите по предоставяне се заплащат по нормативи определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по представянето. Тези нормативи са определени от министъра на финансите със заповед №10 от 10 януари 2001 на Министерството на финансите и са класифицирани според вида на носителя на информация, както следва:
 • дискета - един брой - 1.20 лева;
 • СД - един брой - 5.00 лева;
 • електронна поща - 1 MB - 0.30 лева - заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;
 • разпечатване - една страница (А4) - 0.12 лева;
 • ксерокопие - една страница (А4) - 0.09 лева;
 • факс- една страница (А4) - 0.60 лева;
 • видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 4.90 лева + 0.25 лева на минута;
 • аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 1.60 лева + 0.25 лева на минута;
 • устна справка - за 15 минути - 1.50 лева;
Срок за изпълнение – Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Исканата информация се предоставя с решение на съответния орган. Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя. При получаване на исканата информация заявителят следва да представи платежен документ за опрделените разходи в зависимост от избрания носител на информация.
 • Банкова сметка: BG77BPBI 79358475755544, Банков код: BPBIBGSF, Юробанк И Еф Джи България АД
 • ВИД НА ПЛАЩАНЕ 447000;
Отговорно лице за изпълнение на услугата е Секретаря на общината.
5. Начини за подаване на електронни документи
 • Чрез Интернет страницата http://www.starazagora.bg/
  (меню 'Електронни услуги')
 • Чрез официалната електронна поща: sz@starazagora.bg;
 • Чрез преносими външни носители – дискета (1,44 МВ FDD) или CD (R, R/W) да се изпращат или доставят на адреса на общината – гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107
6. Вътрешен ход на административната услуга
 • Заявителят /задълженото лице, притежаващ УЕП, подава заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от общината в електронен вид по някой от горепосочените начини. В случай на подаване на документи on-line е необходимо всеки потребител да се регистрира на интернет страницата на общината за използване на е-услуги и да попълни избрания е-формуляр
 • Служителят от "Център за обслужване на граждани" приема електронните документи и прави проверка за валидността на попълнените данни и сертификата на потребителя. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в информационната система за документооборот с входящ номер и дата на регистрация на преписката
 • Когато се установят несъответствия между подадените и наличните данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 7 дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение"
 • При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заявлението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението
 • След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на "Център за обслужване на граждани" и то получава статус "прието"
 • Лицето получава автоматично потвърждение за получен валиден електронен документ, съдържащ входящия номер
 • Кметът или упълномощено от него лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им. Резолюцията се поставя върху документа и определя отговорното лице и срока за изпълнение на услугата
 • Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ
 • Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
 • Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в "Център за обслужване на граждани", освен ако друго не е регламентирано със закон
   В случай на подаване на заявления с УЕП от упълномощено лице е необходимо:
 • попълване от упълномощеното лице на данните на заявителя в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма
 • потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице)
 • представяне в общината на актовете за упълномощаване
7. Ред за обжалване при отказ
   Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на заявителите се обжалват пред административния съд Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 40 ЗДОИ).
8. Резултат
   Предоставяне на изискуемата информация.

За да подадете успешно Вашата Заявка за административна услуга чрез нашата интернет страница е необходимо да спазвате следните правила:

1. Да попълните лично необходимата електронна форма, за съответната е-услуга.
2. В случай на искане от друго лице да приложите като документ сканирано копие от пълномощно за представяне на съответното лице чрез Вашият Универсален електронен подпис (УЕП).
3. Полетата в електронната форма (бланка) на конкретната е-услуга да са попълнени на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
4. Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета).
5. В полето "Документи" приложете необходимите документи към съответната е-услуга.
6. В случай, че се изисква заплащане на избраната от Вас е-услуга, да заплатите съответната сума за извършването й, и да прикачите (приложите) към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане или вносна бележка. Плащането се извършва по банков път, като дължимата сума в лева, банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в секцията "Описание на услугата".
7. Документите, които ще прилагате могат да бъдат текст или електронна таблица във формат на Microsoft Office или PDF, както и четими, разбираеми сканирани изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер не по-големи от 2 МВ всеки един от тях.
8. Документите да не съдържат криптиран текст.
9. Документите да съдържат текст, изцяло написан на български език и кирилица.
10. Файлът/файловете, който/които прилагате към електронната форма да не е/са заразен/и с вируси.
11. В електронната форма на избраната от Вас е-услуга да е посочен валиден електронен адрес (e-mail) и телефон за кореспонденция, на които при евентуални проблеми наш служител ще се свърже с Вас.
12. Електронната форма да е подписана с валиден Универсален електронен подпис (УЕП).
Service Provider: Община Стара Загора , UIC/BULSTAT 000818022
Заявление
за предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка


Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра: Електронен адрес:

Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:

Област:
select
Община: Населено място:
Пощенски код: Адрес:
Телефонен номер: Факс номер:

Начин на получаване:
select

Субект на правото на достъп до публична или непублична общинска информация
select
Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Описание на исканата публична или непублична общинска информация
Форма за предоставяне на достъп до публична или непублична общинска информация
Описание на техническите параметри за запис на информацията