Republic of BulgariaMunicipality Administration Stara Zagora
Регистрация на пчелни семейства
І. Наименование на административната услуга

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Издава се на лица - собственици/наематели на пчели и пчелни семейства в Община Стара Загора.

ІІ. Правно основание

 • Закон за пчеларството (ЗП)
 • Закон за електронното управление (ЗЕУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
 • Наредба № 27/10.07.2002 год. за регистрация и идентификация на пчелните семейства
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за административното обслужване
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Стара Загора
 • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община Стара Загора
ІІІ. Характеристика
    Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез универсален електронен подпис (УЕП). При успешна регистрация, задълженото /упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:
 • срока на валидност на УЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга
 • срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване
   Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва регистрацията и актуализация на пчелините и пчелните семейства. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 Закона за пчеларството (ЗП) в общините се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Този регистър е нужен с цел установяване броя на пчелините, включително пчелните семейства. Това спомага за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, както и за защита на пчелните семейства от натрявяне при провеждане на растително защитни мероприятия.

ІV. Процедура

1. Компетентен орган
Компетентен орган да извърши настоящата услуга е служител от общинската администрация.

2. Заявител
Заявител е всяко лице, притежаващо УЕП и желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление. Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за УЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава от собственика на пчелните семейства.

3. Необходими документи
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от Община Стара Загора
 • Документ за самоличност на заявителя
 • Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице
 • Документ за собственост или право на ползване имота, в който ще се настаняват пчелите
 • Скица(актуална) на имота
Към документи: приложете или впишете друга полезна информация.
Изисквания към документите:
 • Документите да са изготвени във формат текст MS Word (*.doc), електронна таблица MS Excel (*.xls), Adobe Acrobat (*.pdf), MS Outlook/Outlook Express (*.msg) и изображения (JPEG)
 • Уникален идентификатор (ЕГН, ЕНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ)
 • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция
 • Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния продукт или други софтуерни продукти, предназначени за подписване на електронни документи
 • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси
4. Такса и срок
   Нормативно установено е в чл. 8, ал. 4 ЗП, че за настоящата услуга не се заплаща такса от заявителя.

   Срок за изпълнение – 1 ден.

   Отговорно лице за изпълнение на услугата – Старши експерт от отдел ”Земеделие и гори”.

5. Начини за подаване на електронни документи
 • Чрез Интернет страницата http://www.starazagora.bg/
  (меню 'Електронни услуги')
 • Чрез официалната електронна поща: sz@starazagora.bg
 • Чрез преносими външни носители – дискета (1,44 МВ FDD) или CD (R, R/W) да се изпращат или доставят на адреса на общината – гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107
6. Вътрешен ход на административната услуга
 • Заявителят /задълженото лице, притежаващ УЕП, подава заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от общината в електронен вид по някой от горепосочените начини. В случай на подаване на документи on-line е необходимо всеки потребител да се регистрира на интернет страницата на общината за използване на е-услуги, да попълни избрания е-формуляр и да заплати съответната такса
 • Служителят от ЦУИГ приема електронните документи и прави проверка за валидността на попълнените данни и сертификата на потребителя. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в информационната система за документооборот с входящ номер и дата на регистрация на преписката
 • Когато се установят несъответствия между подадените и наличните данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 7 дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение"
 • При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заявлението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението
 • След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на ЦУИГ и то получава статус "прието"
 • Лицето получава автоматично потвърждение за получен валиден електронен документ, съдържащ входящия номер
 • Кметът или упълномощено от него лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им. Резолюцията се поставя върху документа и определя отговорното лице и срока за изпълнение на услугата
 • Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ
 • Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
 • Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в ЦУИГ, освен ако друго не е регламентирано със закон
В случай на подаване на заявления с УЕП от упълномощено лице е необходимо:
 • попълване от упълномощеното лице на данните на заявителя в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма
 • потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице)
 • представяне в общината на актовете за упълномощаване
7. Ред за обжалване при отказ
    Отказът да бъде извършена регистрацията на пчели и пчелни семейства може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

8. Резултат
    С регистрирането на пчелините и пчелните семейства собственикът им е изпълнил едно свое нормативно установено задължение.
В чл. 8, ал. 3ЗП е установено, че в едномесечен срок от регистрацията служителите от общината и кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие и гори" и Националната ветеринарномедицинска служба.

За да подадете успешно Вашата Заявка за административна услуга чрез нашата интернет страница е необходимо да спазвате следните правила:

1. Да попълните лично необходимата електронна форма, за съответната е-услуга.
2. В случай на искане от друго лице да приложите като документ сканирано копие от пълномощно за представяне на съответното лице чрез Вашият Универсален електронен подпис (УЕП).
3. Полетата в електронната форма (бланка) на конкретната е-услуга да са попълнени на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
4. Електронната форма на конкретната е-услуга да е коректно попълнена с всички изискуеми реквизити (полета).
5. В полето "Документи" приложете необходимите документи към съответната е-услуга.
6. В случай, че се изисква заплащане на избраната от Вас е-услуга, да заплатите съответната сума за извършването й, и да прикачите (приложите) към електронната форма на услугата сканирано платежното нареждане или вносна бележка. Плащането се извършва по банков път, като дължимата сума в лева, банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в секцията "Описание на услугата".
7. Документите, които ще прилагате могат да бъдат текст или електронна таблица във формат на Microsoft Office или PDF, както и четими, разбираеми сканирани изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер не по-големи от 2 МВ всеки един от тях.
8. Документите да не съдържат криптиран текст.
9. Документите да съдържат текст, изцяло написан на български език и кирилица.
10. Файлът/файловете, който/които прилагате към електронната форма да не е/са заразен/и с вируси.
11. В електронната форма на избраната от Вас е-услуга да е посочен валиден електронен адрес (e-mail) и телефон за кореспонденция, на които при евентуални проблеми наш служител ще се свърже с Вас.
12. Електронната форма да е подписана с валиден Универсален електронен подпис (УЕП).
Service Provider: Община Стара Загора , UIC/BULSTAT 000818022
Заявление
за регистрация на пчелни семейства


Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Качество, в което авторът действа от името на титуляра: Електронен адрес:

Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:

Област:
select
Община: Населено място:
Пощенски код: Адрес:
Телефонен номер: Факс номер:

Адрес на пчелина
Област:
select
Община: Населено място:
ул./бул./пл./ж.к./кв. Номер на сграда:
Местонахождение на пчелина: Идентификатор на имота по чл.26 ЗКИР:
Брой отглеждани пчелни семейства:
Брой новозакупени пчелни семейства и отводки към 30 август на съответната година:
Брой продадени пчелни семейства към 30 август на годината на подаване на заявлението, а ако заявлението е подадено преди 30 август – към 30 август на предходната година:
Брой зазимени пчелни семейства:
Брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година:

Документи: